นัยนา เพ็ชรอินทร์N. P.-I. “สารชักจูงและปัจจัยเชิงเหตุทางจิตวิทยาสังคมที่ส่งผลต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความเห็นด้วยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Social Development, Vol. 14, no. 1, 1, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29031.