วุฒฒิ พันธุมนาวินV. B. “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม”. Journal of Social Development, Vol. 14, no. 1, 1, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29032.