ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์P. K. “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี”. Journal of Social Development, Vol. 12, no. 2, 1, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31231.