นนทะโชติ ภ. “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”. Journal of Social Development, vol. 19, no. 1, Feb. 2021, pp. 99-125, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89835.