จันทสุวรรณผศ.ดร.พงษ์เทพ. “Editorial / Content: -”. Journal of Social Development 21, no. 1 (April 24, 2019). Accessed August 10, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/185368.