-, -. “คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม”. Journal of Social Development 16, no. 1 (1). Accessed May 31, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/27780.