สุพัตรา เติมคุณานนท์Suphuttra Termkunanon. “อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย”. Journal of Social Development 14, no. 1 (1). Accessed April 6, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29029.