วุฒฒิ พันธุมนาวินVutthi Bhathumnavin. “เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม”. Journal of Social Development 14, no. 1 (1). Accessed April 6, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29032.