ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์Pirin Khadthipong. “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี”. Journal of Social Development 12, no. 2 (1). Accessed April 6, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31231.