นนทะโชติ ภีรวัฒน์. “การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”. Journal of Social Development 19, no. 1 (February 15, 2021): 99–125. Accessed May 28, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89835.