1.
- -. คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม. JSD [Internet]. 1 [cited 2020May31];16(1). Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/27780