1.
สุพัตรา เติมคุณานนท์ST. อิทธิพลของสารชักจูงที่มีต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. ๋JSD [Internet]. 1 [cited 2020Apr.5];14(1). Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29029