1.
นัยนา เพ็ชรอินทร์N P-I. สารชักจูงและปัจจัยเชิงเหตุทางจิตวิทยาสังคมที่ส่งผลต่อการยอมรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และความเห็นด้วยในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. ๋JSD [Internet]. 1 [cited 2020Apr.6];14(1). Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29031