1.
วุฒฒิ พันธุมนาวินV B. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง: ความปลอดภัย และการยอมรับทางสังคม. ๋JSD [Internet]. 1 [cited 2020Apr.6];14(1). Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/29032