1.
ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์PK. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนฉลาดทางการเมืองของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี. ๋JSD [Internet]. 1 [cited 2020Apr.6];12(2). Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31231