1.
สุมิตตรา เจิมพันธ์SJ, Chaiyanant Panyasiriไป. การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. JSD [Internet]. 1 [cited 2020Jun.3];17(2):113 -43. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/41276