1.
นนทะโชติ ภ. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. JSD [Internet]. 2021 Feb. 15 [cited 2022 May 25];19(1):99-125. Available from: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/89835