Return to Article Details ภาพไทยใน ซะโยะนะระอิท์ซุกะ: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนวนิยายและภาพยนตร์ Download Download PDF