ISSN (print) 2539-6110  (Online) 2651-2211

              วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS  JOURNAL of Business Administration and Accountancy) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในหลากหลายสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ  ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม และ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม  ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) 

Vol. 4 No. 1 (2020): January - April

View All Issues