ตามที่ วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับหมายเลข EISSN 2697-501 เพื่อเป็นการเผยแพร่วารสารให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ทางวารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ในรูปแบบ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online Journal) ตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป