กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฎาคม – ธันวาคม 2019 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF