พิบูลธนาภิรมย์ ป. (2018). The Power of Mind and the Acheivment in Life: Buddhism and Modern Psychology. Liberal Arts Review, 13(26), 79–89. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/article/view/156528