พิบูลธนาภิรมย์ ป. The Power of Mind and the Acheivment in Life: Buddhism and Modern Psychology. Liberal Arts Review, [S. l.], v. 13, n. 26, p. 79–89, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/article/view/156528. Acesso em: 27 jun. 2022.