หาญมนตรีอารีลักษณ์. 2018. “Verb to Be: The Most Powerful Auxiliary Verb in English”. Liberal Arts Review 13 (26), 1-17. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/article/view/156467.