พิบูลธนาภิรมย์ ป. “The Power of Mind and the Acheivment in Life: Buddhism and Modern Psychology”. Liberal Arts Review, vol. 13, no. 26, Nov. 2018, pp. 79-89, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/article/view/156528.