หาญมนตรีอารีลักษณ์. “Verb to Be: The Most Powerful Auxiliary Verb in English”. Liberal Arts Review 13, no. 26 (November 21, 2018): 1-17. Accessed January 17, 2021. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/article/view/156467.