เกิดแก้วธีรโชติ. “A Study of Acronym in 108 Core Scripture As a Supplementary Buddhism Material”. Liberal Arts Review 13, no. 26 (November 21, 2018): 51-66. Accessed September 25, 2020. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/article/view/156501.