[1]
นาคเสนีย์ ท., แสงแข ร. และ พิทักษ์ อ. 2022. ผลตอบแทนทางสังคมจากการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอน กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ. วารสารลวะศรี. 6, 1 (มิ.ย. 2022), 88–105.