นาคเสนีย์ ท.; แสงแข ร.; พิทักษ์ อ. ผลตอบแทนทางสังคมจากการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอน กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ. วารสารลวะศรี, ฺBangkok, Thailand, v. 6, n. 1, p. 88–105, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawasrijo/article/view/257982. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.