นาคเสนีย์ ทัศนีย์, แสงแข รุจิรา, และ พิทักษ์ อมรพิมล. 2022. “ผลตอบแทนทางสังคมจากการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอน กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ”. วารสารลวะศรี 6 (1). ฺBangkok, Thailand:88-105. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawasrijo/article/view/257982.