[1]
นาคเสนีย์ ท., แสงแข ร., และ พิทักษ์ อ., “ผลตอบแทนทางสังคมจากการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอน กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ”, lawasrijo, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 88–105, มิ.ย. 2022.