นาคเสนีย์ ท., แสงแข ร., และ พิทักษ์ อ. “ผลตอบแทนทางสังคมจากการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอน กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญ”. วารสารลวะศรี, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 88-105, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawasrijo/article/view/257982.