เนื่องจากเว็บไซต์วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ใช้ Server ของทาง Thaijo โดยมีการแจ้ง
ประกาศปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ระยะเวลาตั้งแต่ 4-20 มกราคม 2565
บัดนี้ทาง Thaijo ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ได้แจ้งให้ทราบว่าขอให้ผู้เขียนทุกท่านที่อยู่
ในระบบวารสารได้ดำเนินการ Reset Password (หากไม่reset password จะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าดูบทความใน
ระบบได้) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกลิงค์ Forgot Password
2. ใส่เมล์ที่เคยสมัครไว้ในระบบ และกด Submit
3. เข้าเมล์เพื่อตรวจสอบเมล์จากระบบ และคลิกลิงค์ในการ Reset password และกรอกรายละเอียดตามที่
ปรากฎในระบบ
4. กลับมาหน้าเว็บวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท าการ Log in
5. หากมีปัญหาในการเข้าสามารถติดต่อได้ที่ 055961745 หรือ 055961700
ทังนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิ ไดท้ ี่
https://www.facebook.com/128857234446653/posts/887118708620498/?d=n