การปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

2022-03-11

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา อย่างน้อย 3 คน เพื่อสอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 

โดยจะเริ่มใช้กับบทความที่ส่งในระบบ (Submission) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5596 1745 หรือ 0 5596 1700

ขอความกรุณาผู้เขียนเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าระบบวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2022-01-25

เนื่องจากเว็บไซต์วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ใช้ Server ของทาง Thaijo โดยมีการแจ้ง
ประกาศปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย ระยะเวลาตั้งแต่ 4-20 มกราคม 2565
บัดนี้ทาง Thaijo ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ได้แจ้งให้ทราบว่าขอให้ผู้เขียนทุกท่านที่อยู่
ในระบบวารสารได้ดำเนินการ Reset Password (หากไม่reset password จะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าดูบทความใน
ระบบได้) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกลิงค์ Forgot Password
2. ใส่เมล์ที่เคยสมัครไว้ในระบบ และกด Submit
3. เข้าเมล์เพื่อตรวจสอบเมล์จากระบบ และคลิกลิงค์ในการ Reset password และกรอกรายละเอียดตามที่
ปรากฎในระบบ
4. กลับมาหน้าเว็บวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท าการ Log in
5. หากมีปัญหาในการเข้าสามารถติดต่อได้ที่ 055961745 หรือ 055961700
ทังนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิ ไดท้ ี่
https://www.facebook.com/128857234446653/posts/887118708620498/?d=n

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย)

2017-12-16

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal
วารสารผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1 และเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)

We are very welcome both academicand research articles. (English and Thai)

In order to publicize your article, kindly submit through the link attached https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

ACI31.png

Vol. 15 No. 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 (July - December 2022)

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้มีเนื้อหาทางวิชาการที่เข้มข้นซึ่งประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการที่หลากหลายเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ และกฎหมายแพ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบทความทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ให้เกียรติเสนอบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ เรื่อง การเตือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 วรรคหนึ่ง: เจ้าหนี้ต้องให้เวลาพอสมควรแก่ลูกหนี้ในการชำระหนี้หรือไม่? ซึ่งเป็นบทความที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการต่อไป  กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการของสาขาวิชานิติศาสตร์  แม้ว่าบางบทความได้ใช้เวลาเป็นอย่างมากในการพิจารณาและแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ  แต่ผู้เขียนทุกท่านก็มีความตั้งใจและได้ทุ่มเทเวลาอย่างมากในการปรับแก้ไขบทความ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดให้กับวงวิชาการ

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เสนอบทความทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งพิจารณาบทความอย่างเข้มข้น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของบทความให้สมบูรณ์และทันสมัย รวมทั้ง คณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนทำให้วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยืนหยัดอย่างมีคุณภาพตลอดมา และขอเชิญชวนผู้อ่านทุกท่านให้เกียรติเสนอบทความเพื่อจะได้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่อไป

Published: 2022-12-08

View All Issues

ISSN (Print): 1906-425X 
ISSN (Online): 2465-3829