ประกาศรับบทความเพื่อพิจารณากำหนดตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

วันนี้เพื่อรับทราบโดยการดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php / llsj / about  และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่  https://docs.google.com/document/d/1ehMHBWPrsJCaqaDhBnNQfRIHuw-_u98_hGHVMPGH01I/edit