[1]
คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พ. 2020. บทวิเคราะห์แนวคิดพหุนิยมกฎหมายของเมอรี่ มุมมองจากรากฐานทางพุทธศาสนากับสังคมวิทยาของประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น. 4, 2 (ธ.ค. 2020), 189–223.