[1]
คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พ. และ สิงคะเนติ บ. 2022. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น. 6, 1 (พ.ค. 2022), 129–162.