(1)
คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พ. บทวิเคราะห์แนวคิดพหุนิยมกฎหมายของเมอรี่ มุมมองจากรากฐานทางพุทธศาสนากับสังคมวิทยาของประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 2020, 4, 189-223.