(1)
เต็มไป ร. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 2020, 4, 225-250.