(1)
คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พ.; สิงคะเนติ บ. . ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 2022, 6, 129-162.