คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พ. บทวิเคราะห์แนวคิดพหุนิยมกฎหมายของเมอรี่ มุมมองจากรากฐานทางพุทธศาสนากับสังคมวิทยาของประเทศไทย. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, Surat Thani, Thailand, v. 4, n. 2, p. 189–223, 2020. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/244446. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.