คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พ.; สิงคะเนติ บ. . ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, Surat Thani, Thailand, v. 6, n. 1, p. 129–162, 2022. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/255787. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.