คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พระใบฏีกาคทาวุธ. 2020. “บทวิเคราะห์แนวคิดพหุนิยมกฎหมายของเมอรี่ มุมมองจากรากฐานทางพุทธศาสนากับสังคมวิทยาของประเทศไทย”. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 4 (2). Surat Thani, Thailand:189-223. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/244446.