เต็มไป รุ่งฤทัย. 2020. “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 4 (2). Surat Thani, Thailand:225-50. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/248168.