คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พระใบฏีกาคทาวุธ, และ สิงคะเนติ บรรเจิด. 2022. “ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505”. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 6 (1). Surat Thani, Thailand:129-62. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/255787.