เต็มไป รุ่งฤทัย. 2022. “สารบัญ”. วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 6 (1). Surat Thani, Thailand:จ-ฉ. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj/article/view/258767.