[1]
คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พ., “บทวิเคราะห์แนวคิดพหุนิยมกฎหมายของเมอรี่ มุมมองจากรากฐานทางพุทธศาสนากับสังคมวิทยาของประเทศไทย”, วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 189–223, ธ.ค. 2020.