[1]
เต็มไป ร., “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”, วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 225–250, ธ.ค. 2020.