[1]
คเวสกธมฺโม (เพ็งที) พ. และ สิงคะเนติ บ. ., “ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505”, วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 129–162, พ.ค. 2022.