[1]
เต็มไป ร., “สารบัญ”, วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. จ-ฉ, พ.ค. 2022.